GENERÁLNÍ STÁVKA 19-11-2012 | politika

GENERÁLNÍ STÁVKA 19-11-2012

Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

GENERÁLNÍ STÁVKA

Je na čase střihat metr pro Nečase

Letošní oslavy výročí Sametové revoluce budou pořádně rušné:

17.11. (sobota) od 13 hodin bude velká demonstrace na Václavském náměstí, očekává se až 100 000 lidí. Po 14 hodině se průvod vydá na cestu na Národní třídu.

od 19.11. (pondělí) je vyhlášena Generální stávka. 

Nové:  Podpořte petici za zákaz ODS + TOP09 tady

Dotazy:

Proč se o tom nemluví v televizi a v novinách?

Informovali jsme písemně všechny celoplošné TV stanice, které maji vlastní zpravodajství a všechny internetové deníky. To už během měsíce září. S vyjímkou jedněch internetových novin, které zprávu o stávce zveřejnily jsme dodnes nedostali žádné vyrozumění proč naše oznámení cenzurují.

Ano, toto je stav demokracie 23 let po Sametové revoluci. Ve státě panuje tvrdá cenzura a vy nemáte ani právo vědět kdo a proč tak rozhodl. 23 let po revoluci je opět nutné samizdatové šíření.

 

Iniciativa Několik vět 2012 vyhlašuje

GENERÁLNÍ STÁVKU

od 19.11.2012 do odvolání na webu http://www.kcodp.cz

Vyzýváme všechny odborové i občanské iniciativy k jednotnému postupu ve věci stávky!

Kontakt nekolikvet@gmail.com

Chceme

 • Ústavními prostředky a občanským odporem odstavit současnou vládu jako vládu nelegitimní ex modo (tím, co dělá).

 • Co nejrychlejší konání parlamentních voleb

 • Nový Parlament vzešlý z těchto voleb do 6 měsíců od své ustavující schůze předloží text nové Ústavy občanského typu, ke schválení všem občanům v celostátním referendu.

 • Občanskou Ústavou nazýváme takovou Ústavu, ve které jsou volitelní zástupci právně odpovědní, odvolatelní a občané mohou vyvolat závazné referendum k čemukoliv, o čam může hlasovat Parlament. Jako výchozí pro text nové české Ústavy považujeme návrh na www.obcanska-ustava.cz

 • Současně s tím nový Parlament připraví také zákon o takzvaném mafiánském majetku, tedy zákon, který umožní zabavení majetku vzešlého z korupční a finanční kriminality. Také umožní provést přezkoumání příjmu veřejných činitelů a správců svěřeného majetku a to i zpětně až k datu 17.11.1989.

Proč považujeme současnou vládu za nelegitimní ex modo a proč chceme její odchod?

 • Mohutné organizované rozkrádání veřejných rozpočtů i eurodotací, které letos odhalila Evropská komise.

 • Tato vláda svou činností prokazatelně znemožňuje použití zákonných prostředků: Občan nemá sebemenší možnost, jak dosáhnout vyšetření a potrestání viníků těch kauz, ve kterých figurují vysoce postavení funkcionáři vládních politických stran, tj. ODS, TOP 09 a Věcí Veřejných.

 • Pokud vyšetřování takové kauzy přeci jen začalo, nikdy se to neobešlo bez politického nátlaku a to je nepřípustné. Vždy byl za to někdo odvolán, nebo bylo alespoň vyhrožováno. A to přímo úřadujícími ministry. Nikdy nedošlo k tomu, aby politicky vlivná osoba spjatá s těmito stranami byla potrestána tak, jak by byl potrestán kterýkoliv řadový občan. Klasickými případy je například dopravní nehoda známého lobbýsty, nebo kauzy CASA, ProMoPro a mnohé další. Je-li důkladně vyšetřován David Rath, musí být stejně důkladně vyšetřováni i politici účinkující v ostatních kauzách. A ti, kdo tomu brání musí být bez prodlení odstaveni ze všech veřejných funkcí.

 • Tato vláda je prokazatelně nezpůsobilá k řízení naší země a prokazatelně tím ohrožuje zdraví a životy obyvatelstva. Existují důkazy o tom, že nynější ministr vnitra Kubice, i jeho předchůdce John prokazatelně věděli o poměrech na černém trhu s alkoholem. Radek John, vzhledem k minulosti investigativního novináře je v tomto směru osoba znalá. Přesto vláda dopustila teroristický útok na obyvatelstvo, čítající 28 mrtvých a desítky postižených.

 • Vláda vymáhá z občanů finance, které nedokáže vytlouci z organizovaného zločinu. Odmítáme platit vaši neschopnost. Je to nelegitimní a zločinné.

 • V Poslanecké sněmovně rozhoduje jakási strana LIDEM, která ke dni paramentních voleb neexistovala a tudíž nedostala k tomuto od občanů mandát.

 • Tato vláda usiluje o zavedení zákona, který umožňuje nárokovat církvím i takový majetek, který v době nástupu komunizmu k moci nevlastnily.

 • Tato vláda usiluje o omezení práva na stávku - práva garantovaného jak Ústavou ČR, tak mezinárodními smlouvami, které se ČR zavázala dodržovat. Jen toto samotné je důvod k jejímu svržení.

Stávka je organizovaná jako časově neomezená -až do odvolání-  a celodenní. Je to na žádost dopravních organizací, aby se nemusely přemisťovat vlaky a autobusy a mohlo se po stávce začít na stejném místě, kde se před stávkou skončilo.

Stávkovat se začíná o půlnoci z neděle na pondělí 19.11.2012. Ukončení stávky bude oznámeno na tomto místě a to nejméně 24h před faktickým koncem stávky. A to jak slovně, tak prostřednictvím žlutého obrázku v levém sloupci. Jeho barva se změní na zelenou a bude tam napsán text, že stávka končí a datum ukončení. Stávka pak skončí v tento den, také o půlnoci.

Chcete také mít tento obrázek na svých stránkách? Stačí vložit níže uvedený kód...

Stydím se za vládu a prezidenta ČR a chci jejich demisi

 

<a href="http://www.nekolikvet.cz"><img alt="Generální stávka 19.11.2012" src="http://www.nekolikvet.cz/images/stydim_se_za_vladu.png" style="width: 212px; height: 169px;" /></a> 

Jak stávkovat aneb Je stávka legální?

Datum generální stávky se již rychle blíží.
Je tedy velice užitečné si připomenout , co se v případě účasti na stávce smí, co se nesmí a na co má občan právo
 a dokonce i povinnost danou ústavou  
 
 • Právo občanů na stávku je garantováno Listinou práv a svobod člověka (čl. 27), která je nedílnou součástí Ústavy České republiky. Právo občanů na stávku garantují i mezinárodní smlouvy, které se ČR zavázala dodržovat. Konkrétně jde o Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní organizace práce sv.87 a 98.

 • Stávkovat nesmějí soudci, státní zástupci, příslušníci ozbrojených sil (armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž) a příslušníci bezpečnostních sborů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, BIS a Úřad pro zahraniční styky a informace). Tento zákaz se netýká civilních zaměstnanců těchto složek. To ovšem neznamená, že nesmí vyjádřit podporu stávce alternativním způsobem stávky, který chod instituce neohrozí (společné prohlášení, nošením trikolóry apod).

 • Nejde-li o případy, kdy by přerušení práce narušilo ochranu životů, osobní bezpečnost nebo zdraví obyvatelstva, nesmí zaměstnavatel účast na stávce zakázat. I v takovém případě nesmí zaměstnavatel zakázat vyjádření podpory stávce žádným způsobem.

 • Stávka je přerušení práce. Během stávky se pozastavují vzájemná práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru, nebo. jiného pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jde o překážku v práci na straně zaměstnance, kterou je zaměstnavatel povinen omluvit. Z pracovněprávního pohledu je tedy stávka omluvenou absencí.

 • Zaměstnanec je ale povinen včas účast na stávce ohlásit svému zaměstnavateli. Tak, jako by šlo o den volna, tj. alespoň 3 pracovní dny předem, raději však dříve.

 • Po dobu stávky nepřísluší zaměstnanci, který se účastní stávky, mzda ani její náhrada, neboť zaměstnanec nevykonává pro zaměstnavatele práci.

 • Nekonání práce v důsledku účasti zaměstnance na řádně a včas ohlášené stávce nemůže být posuzováno jako porušení pracovních povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

 • Vůči stávkujícímu zaměstnanci není zaměstnavatel oprávněn použít žádný pracovněprávní postih (finanční postih, upozornění na porušení pracovních povinností, výpověď z pracovního poměru nebo okamžité zrušení pracovního poměru). Jednalo by se již předem o neplatný právní úkon.

 • Zaměstnavatel nemůže po zaměstnanci požadovat náhradu škody, která mu byla způsobena tím, že zaměstnanec po dobu stávky nepracoval. Případná odpovědnost za škodu se týká pouze chování, které se neslučuje s výkonem práva na stávku - pokud by stávkující zaměstnanec ničil majetek zaměstnavatele nebo bránil ve výkonu práce zaměstnancům, kteří nechtějí stávkovat.

 • Zaměstnanci, který se stávky neúčastní a pracuje, náleží za práci mzda. V případě, že v důsledku stávky ostatních zaměstnanců nemůže nestávkující zaměstnanec pracovat, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy mu tedy i nadále náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

 • Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci na dobu stávky nařídit dovolenou.

 • Finanční zvýhodňování zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, s úmyslem, aby se stávky nezúčastnili je protiprávním zásahem a omezením práva na stávku. Finanční plnění nemůže zaměstnavatel uplatnit jako daňově uznatelný výdaj, neboť nejde o plnění v souvislosti s plněním pracovních povinností.

 • Stávka je přerušením práce a během účasti na ní se pozastavují vzájemná práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, zejména plnit pracovní pokyny a povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci. V důsledku toho nelze posuzovat poškození zdraví zaměstnance za pracovní úraz.

 • Stávkující je povinen stávkovat tak, aby  tím nedošlo k ohrožení zdraví, života nebo bezpečnosti obyvatel. Stávkující řidiči tedy musí umožnit průjezd vozidel s modrým majáčkem, stávkující řidiči vezoucí cestující  musí nejdříve dojet do nejbližší stanice kde je možné odbavit cestující a pak teprve začít stávkovat.

Sečteno a podtrženo:

Pokud účast na stávce včas nahlásíte, neničíte majetek, nikoho neohrožujete a nebráníte tomu, kdo stávkovat nechce, je účast na stávce nepostižitelná.

Pokud by vás za to chtěl někdo nějak omezit, pak jde jednoznačně o zločin proti lidským právům a proti právu mezinárodnímu.

Takový zločin také podléhá ohlašovací povinosti. Pokud tedy jste svědkem šikanování stávkujícího nebo odepření práva na stávku, jste povinen ohlásit to policii ČR, v opačném případě vám hrozí postih za spoluúčast a nečinnost.

V souladu se čl. 23 Listiny práv a svobod Ústavy ČR

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

zřizuje se s okamžitou platností

Koordinační centrum odporu - KCODP

http://www.kcodp.cz

nekolikvet@gmail.com

Cílem je koordinovat akce občanského odporu (setkání, demonstrace, stávky) a informovat o nich občany. Nynější formy odporu jsou víceméně roztříštěné. Jeden týden demonstrují lékaři, druhý týden učitelé a třetí týden senioři. Zkušenosti z dubna 2012 a z listopadu 1989 ukazují, že jen jednotný postup má potřebnou razanci a sílu.

Kdo se může stát součástí KCODP? Kterákoliv občanská iniciativa či sdružení, nebo odborová organizace. Kdo souhlasí s výše uvedenými požadavky a ctí Ústavu ČR, včetně Listiny práv a svobod.

Nechceme skupiny, které se hlásí k násilí, nadřazenosti jedné skupiny obyvatel nad ostatními.

Veronika Žilková:

Také je vám v Česku smutno?

Veronika Žilková


 

Ode dneška přestávám kupovat noviny.

Nebudu si po ránu dobrovolně pořizovat špatnou náladu! ☺☻☺☻☺☻

 

     Dneska se mi v trafice rozplakala trafikantka, sympatická, bezdětná žena kolem 35 let. „Proč pláčete, stalo se vám něco?“ „Nemůžu už číst noviny!“ vzlykala „každé ráno, když je otevřu, vypadne na mě beznaděj, pesimismus a zloba. Ani se mi je nechce prodávat, jen tím každému zkazím den!“ Zaskočila mě svým smutným ranním blues. Koukla jsem se na titulky:

 • Vláda, která nevládne lidem, ale svým peněženkám.
 • Česko je popelnice Evropy!
 • Kolik zlodějů prokazatelně vytunelovalo a ještě vytuneluje tuhle zemi?
 • Zdražení potravin, zdražení energie, zdražení benzinu.V obchodech se prodává zkažené maso a spousta dalších potravin.
 • Z Číny se dováží nekvalitní a škodlivé zboží …

     Dál jsem nečetla. Už těch pět titulků stačilo, aby ranní smutek padl i na mě. „To teda fakt nemáte veselou práci,“ snažím se ji podpořit. „Hlavně beznadějnou!“ pláče dál trafikantka. „Jeden den čtu, na co se komu přišlo a jak s nimi zatočí a pak už jen následuje ticho a ticho…“ Všichni jsou propleteni. Jeden to povolí, druhý to rozkrade a o lup se rozdělí. Aby se kradlo ještě lépe, hospodářství zkrachuje a budou vše dovážet. Rádcové si pak trochu z té „královské pokladny“ odsypou a na konci stojí okradený chudý Čech. A navíc bez práce!!!“

Divný stát ...

     Žijeme v divném státě.  Ve státě, kde zločincům novináři říkají " lobisti ".

 • Ve státě, kde soudí mafie. Ve státě, jehož president krade v přímém přenosu.
 • Ve státě, který ovládají veksláci (lobbysté), zloději (tuneláři nebo odkláněči), a dost možnái vrazi (viz Mrázek, Lhotský a jiní).

     Při sledování případu Janoušek se nestačím divit. Člověk, který ožralý nabourá, a ženu, která se ho snaží zastavit, bezohledně přejede a skoro zabije, neskončí na záchytce a poté ve vazbě! Tento člověk, přes to, že se snažil uprchnout, aniž by poskytl zraněné pomoc, je propuštěn, aby si mohl obstarat alibi nebo uprchnout jako Krejčíř a jiní. A novináři o tomto zločinci píší jako o lobistovi a bojí se ho označit za zločince, aby se na ně náhodou pan Janoušek nezlobil. A já se ptám?

Co jiného je taková zrůda než zločinec?

     A co jiného než zločinci jsou politici a úředníci, kteří tomuto státu ukradli již více jak 1 500 miliard Kč?

     A co jiného jsou lidé, kteří mají v popisu práce to stíhat, a oni místo toho to kryjí.  Zatím beztrestně.

     Toto není demokracie, jak se nám snaží různí lidé v různých médiích namluvit. Tomuto se dá říci „ kleptokracie „, a proto se nelze divit různým výzvám, které s tímto tady chtějí zamést a protagonisty této "demokracie" tvrdě ztrestat.

     Co jiného s tímto svinstvem udělat? Z různých odposlechů se dá zcela přesvědčivě odvodit, co za gangstery tu vládne. A to je jen kapka v moři, co unikne ven a nestačí se to zamést pod koberec, jak se říká.

     A nejedná se v žádném případě jen o Víta Bártu. Je zcela zřejmé, kdo vládne třeba v Praze, která má obrovský rozpočet. Tito lidé jako Janoušek, Bém, Hrdlička, Hulínský, Kočka a mnoho dalších ze všech politických stran nejsou v žádném případě lobisté a podnikatelé.
V civilizovaných zemích jim říkají mafiáni a snaží se různá takováto zločinná společenství potírat.

     U nás, v divné zemi, ale ten nejvyšší se mračí, že se to dostává na veřejnost. Nemračí se, že se to děje. On totiž špinavé peníze nezná. Ti, co by měli být nejkompetentnější k tomu tyto věci řešit, si říkají protikorupční vláda a nedělají nic.

     Jak nám řekl novinář Spurný v Hyde parku ... ze 14 zákonů Evropské unie, namířených proti korupci, praní špinavých peněz atd., vláda ratifikovala *už celý jeden". *Prostě žijeme v divném státě.*


 

********

 

Co se děje uvnitř ODS aneb Proč modří ptáci obrátili

Nejprve několik otázek:

Proč Nečas chtěl, aby se o daních hlasovalo až po kongresu ODS?
Proč rebelové náhle zkrotli a vzdali se ochotně svých mandátů?
K čemu to tajnůstkaření na kongresu ODS?

Následující informace pocházejí od důvěryhodné osoby blízké ODS, která z pochopitelných důvodů chce zůstat v anonymitě.

Tak tedy,
ODS je ve smrtelné krizi. Stranu během uplynulých 10 měsíců opustila asi třetina členské základny, více než 8000 lidí. A tento děj nyní, po zpackaných krajských a senátních volbách nabírá ještě větších obrátek.

ODS si zadala důkladný průzkum veřejného mínění a to u několika renomovaných firem současně. Připomeňme, že v krajských volbách získala ČSSD průměrně asi dvojnásobek hlasů než ODS a komunisté jen o něco menší. Je také známo, že čeští komunisté vždy byli spolehlivým teploměrem "naštvanosti občanů". A právě na to byl průzkum zaměřen. Výsledek totiž ukázal enormní zájem o tuto stranu. Zatímco dříve jsme si KSČM spojovali spíše s důchodci, dnes je situace jiná. Výzkum zjistil, že kdyby se dnes konaly parlamentní volby, tandem ČSSD+KSČM by nejspíše dosáhl na 3/5 tedy na ústavní většinu. To modré ptáky vyděsilo. Vždyť není dne, kdy by se neprovalil nějaký případ zneužití pravomocí či záhadného "zmizení" veřejných financí a dotací. Co kdyby se to začlo vyšetřovat?...
Prognóza tvrdí, že pokud bude trend "naštvanosti národa" pokračovat i nadále se současnými parametry, pak by už za půl roku mohli komunisté dosáhnout na ústavní většinu i sami, bez podpory dalších stran. Což znamená, mimo jiné, možnost změny Ústavy.

Je to známé přísloví o umírající kobyle, která kolem sebe kope a hlavně vidina vozíků se smolincem, co způsobilo tu náhlou změnu v ODS.

Existují tedy dvě varianty nejbližšího vývoje politiké situace v naší zemi:

1. Vláda padne v průběhu několika málo měsíců. K moci se dostane ČSSD a KSČM ve zhruba stejném poměru. Komunisté nebudou moci změnit Ústavu bez sociálních demokratů a sociální demokraté nebudou moci změnit Ústavu bez komunistů.

2. ODS se bude snažit udržet se co nejdéle. Vlivem alotrií, jaké nám dnes předvedla ve sněmovně je prakticky jisté, že počet naštvaných lidí poroste raketovým tempem. Dříve nebo později ODS přeci jen skončí, nejpozději v roce 2014. K moci se dostanou komunisté a co udělají, to neví nikdo.

Možnost, že ODS+TOP09+VV dají dohromady byť jen 50% je mizivá, po těch miliardových podvodech za jejich tiché asistence by k tomu nedošlo ani kdyby zítra Kalousek zrušil své reformy. Tyhle strany jsou prostě odepsané a to svou vlastní činností.

Pokud bych si měl vybrat mezi vládou rudých pod kontrolou oranžových a vládou rudých absolutně bez kontroly, pak si jednoznačně vyberu první možnost. Proto se také zúčastním protestů 17.11. a generální stávky vyhlášené na 19.11.