Home Blog politika Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás ví)

Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás ví)

Popis: Dr. Edvadr Beneš 1947: Odsun Němců po 2. světové válce
Klíčová slova: odsun Měnců, WW II., 1947
Hits: 1052
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Blog - politika
Napsal uživatel Admin   
Středa, 19 Duben 2017 00:00

Díky za zprávu. Hned jsem si vyhledal Postupimskou
konferenci ze srpna 1945. Je to tam jak se píše.To
vymyslela skutečně Anglie ( odsun) Chamberlein,
který přesvědčil vlády USA a SSSR. A ty to
akceptovaly jako výhodné řešení. Píše se tam i o
náhradách škod. Zajímavý protokol. Podívej se na
něj.
Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás
ví):
Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je
vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás
dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a
poddajné občany.
Myslím, že by Vás to mohlo zajímat. Nevím proto, proč se tak
důležitá fakta musí šířit jen po internetu!
Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch
kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby
už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti a aby bylo o
odsunu sudetských Němců všem Čechům, ale i Sudeťákům už
konečně vše naprosto jasné a nezvratné!
Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských
Němců totiž nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a také
prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii.
Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do
Německa všechny německé menšiny z tehdejšího
Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil
už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a
Tureckem.
Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji
pomohla plně prosadit u spojenců.
Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o
1
výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny
závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší
náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde
nebyla primární vůle hostitelské britské vlády.
Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými
slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru
namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že
Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit,
poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné
mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v
Rakousku.
Samotný odsun logisticky připravila právě jejich
Mezispojenecká Komise v Německu.
Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské
zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku
1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani
nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a
hmotnou odpovědnost.
Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké
Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce
veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.
Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a
skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat
tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku.
Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak
periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou
republiku.
Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli
normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi
si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou
tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům.
2
O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel,
tak Nečas i Schwarzenberg. Co když ale to nebylo z
neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů?
Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných
mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani
finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž
Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a
spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě
ratifikovanou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the
Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation,
signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV
to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime
in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23.
October 1954) 332UNTS 219.
Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už
nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani
jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého
majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace,
nebo jako přímý následek jimi vyvolané války.
Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci
nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky
proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být
už nikdy projednávány ani německými soudy.
Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci
nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a
jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo
opomenutím mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí
ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955!
Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek
německé vlády a jednotlivých Němců na území
Československa přešel do plného vlastnictví Československa a
jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny
válečné škody způsobené právě Němci.
3
Skutečné válečné škody způsobené Československu
Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený
německý majetek.
Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu
jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes
obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv
naopak.
Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale)
http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html
Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po
válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš:
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné
dokumenty pro naši Československou republiku, to jest,
dekrety prezidenta Československé republiky.
Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou
opakovat tragické události let 1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této
druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém
Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za
znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci,
kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší
republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí
vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem
času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou
sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou
nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové
odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem
stále zůstává.
Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o
odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání
odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T.
4
G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k
zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců,
že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné
vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.
Váš dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

Aktualizováno Neděle, 30 Duben 2017 10:41