Diagnoza nemoci G - Nemoci nervové soustavy

diagnoza nemoci

Třída VI Nemoci nervové soustavy
kategorie:

třídakategoriepopis
VI G Nemoci nervové soustavy
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina G00_G99 Choroby nervového systému
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
VIG00-G09Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy
VIG00-G13Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém
VIG20-G26Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
VIG30-G32Iné degeneratívne choroby nervového systému
VIG35-G37Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
VIG40-G47Epizodické a záchvatové poruchy
VIG50-G59Poruchy nervov
VIG60-G64Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému
VIG70-G73Choroby nervovosvalovej platničky a svalu
VIG80-G83Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy
VIG90-G99Iné poruchy nervového systému
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie G - Nemoci nervové soustavy
Kody:

upkódpopis
G00Bakteriální zánět mozk.a míšních plen -bakteriální meningitida- nezařaditelný(-á) jinam
G000Hemofilová meningitida
G001Pneumokoková meningitida
G002Streptokoková meningitida
G003Stafylokoková meningitida
G008Jiná bakteriální meningitida
G009Bakteriální meningitida, NS
G01Meningitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G02Meningitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G020Meningitis při virových nemocech zařazených jinde
G021Meningitis při mykózách zařazených jinde
G028Meningitis při jiných přesně určených infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G03Meningitis způsobená jinými a neurčenými příčinami
G030Nepyogenní meningitida
G031Chronická meningitida
G032Benigní návratná meningitida [Mollaretova]
G038Meningitis způsobená jinými přesně určenými příčinami
G039Meningitis, NS
G04Zánět mozku, míchy a mozku i míchy - encefalitis, myelitis a encefalomyelitis
G040Akutní diseminovaná encefalitida
G041Tropická spastická paraplegie
G042Bakteriální meningoencefalitida a meningomyelitida nezařazené jinde
G048Jiné encefalitidy, myelitidy a encefalomyelitidy
G049Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis, NS
G05Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při nemocech zařazených jinde
G050Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
G051Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při virových nemocech zařazených jinde
G052Encefalitis,myelitis a encefalomyelitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech ZJ
G058Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis při jiných nemocech zařazených jinde
G06Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom - intrakraniál.a intraspinál.absces a granulom
G060Intrakraniální absces a granulom
G061Intraspinální absces a granulom
G062Extradurální a subdurální absces, NS
G07Nitroleb.a nitropáteř.hlíza a granulom-intrakran.a intraspin.absces a granulom při nem.ZJ
G08Flebitis a tromboflebitis intrakraniální a intraspinální
G09Následky zánětlivých nemocí centrální nervové soustavy
G10Huntingtonova nemoc
G11Dědičná ataxie
G110Vrozená neprogresivní ataxie
G111Cerebelární - mozečková - ataxie s časným začátkem
G112Cerebelární - mozečková - ataxie s pozdním začátkem
G113Cerebelární ataxie s vadnou reparací DNA
G114Dědičná spastická paraplegie
G118Jiné dědičné ataxie
G119Dědičná ataxie, NS
G12Míšní svalová atrofie a příbuzné syndromy
G120Infantilní spinální svalová atrofie, I. typ [Werdingova - Hoffmanova]
G121Jiná zděděná spinální svalová atrofie
G122Nemoci motorického neuronu
G128Jiné míšní svalové atrofie a příbuzné syndromy
G129Míšní svalová atrofie, NS
G13Systémové atrofie primárně postihující CNS při nemocech ZJ
G130Paraneoplastická neuromyopatie a neuropatie
G131Jiná systémová atrofie primárně postihující CNS u neoplastických onemocnění
G132Systémová atrofie primárně postihující CNS u myxedému (E00.1+,E03.-+)
G138Systémová atrofie primárně postihující CNS při jiných nemocech zařazených jinde
G20Parkinsonova nemoc
G21Sekundární parkinsonismus
G210Zhoubný neuroleptický syndrom
G211Jiný sekundární parkinsonismus způsobený léčivy
G212Sekundární parkinsonismus způsobený jinými zevními činiteli
G213Parkinsonismus postencefalitický
G214Vaskulární parkinsonismus
G218Jiný sekundární parkinsonismus
G219Sekundární parkinsonismus, NS
G22Parkinsonismus při nemocech zařazených jinde
G23Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií
G230Nemoc Hallervordenova - Spatzova
G231Progresivní supranukleární oftalmoplegie [Steele - Richardson - Olszewski]
G232Striátonigrální degenerace
G238Jiné určené degenerativní nemoci bazálních ganglií
G239Degenerativní nemoc bazálních ganglií, NS
G24Dystonie
G240Dystonie způsobená léčivy
G241Idiopatická rodinná dystonie
G242Idiopatická nerodinná dystonie
G243Spastická tortikolis
G244Idiopatická orofaciální dystonie
G245Blefarospasmus
G248Jiná dystonie
G249Dystonie, NS
G25Jiné extrapyramidové a pohybové poruchy
G250Esenciální třes
G251Třes vyvolaný léčivy
G252Jiné určené formy třesu
G253Myoklonus
G254Chorea způsobená léčivy
G255Jiná chorea
G256Tiky způsobené léčivy nebo jiné na organickém podkladě
G258Jiné určené extrapyramidové a pohybové poruchy
G259Extrapyramidové a pohybové poruchy, NS
G26Extrapyramidové a pohybové poruchy při nemocech zařazených jinde
G30Alzheimerova nemoc
G300Alzheimerova nemoc s časným začátkem
G301Alzheimerova nemoc s pozdním začátkem
G308Jiná Alzheimerova nemoc
G309Alzheimerova nemoc, NS
G31Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy, nezařazené jinde
G310Ohraničená mozková atrofie
G311Stařecká degenerace mozku, nezařazená jinde
G312Degenerace nervové soustavy způsobená alkoholem
G318Jiné určené degenerativní nemoci nervové soustavy
G319Degenerativní onemocnění nervové soustavy, NS
G32Jiné degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G320Subakutní kombinovaná degenerace míchy u nemocí zařazených jinde
G328Jiné určené degenerativní poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G35Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex
G36Jiná akutní roztroušená demyelinizace
G360Neuromyelitis optica [Devicova]
G361Akutní a subakutní hemoragická leukoencefalitida [Hurstova]
G368Jiná určená akutní roztroušená demyelinizace
G369Akutní roztroušená demyelinizace, NS
G37Jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G370Difúzní skleróza
G371Centrální demyelinizace corpus callosum
G372Myelinolýza mozkového mostu
G373Akutní transversální myelitis při demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G374Subakutní nekrotizující myelitis
G375Koncentrická skleróza [Balóova]
G378Jiné určené demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy
G379Demyelinizující onemocnění centrální nervové soustavy, NS
G40Epilepsie - padoucnice
G400Idiopat.epilepsie a epilept.sy(fok.,parciál.)příbuz.lokalizace se záchvaty lokaliz.začátku
G401Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s jednotl.parciál.záchv.
G402Symptomatic.epilepsie a epilept.sy.(fok.,parciál.)příb.lokalizace s kompl.parciál.záchv.
G403Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy
G404Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy
G405Zvláštní epileptické syndromy
G406Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal), NS
G407Petit mal bez záchvatů grand mal, NS
G408Jiná epilepsie
G409Epilepsie, NS
G41Status epilepticus
G410Grand mal-status epilepticus
G411Petit mal status epilepticus [Status epilepticus prim.generaliz.záchvatů typu absencí]
G412Status epilepticus typu parciálních záchvatů s komplexní symptomatologií
G418Jiný status epilepticus
G419Status epilepticus, NS
G43Migréna
G430Migréna bez aury [běžná migréna]
G431Migréna s aurou [klasická migréna]
G432Status migrenosus
G433Komplikovaná migréna
G438Jiná migréna
G439Migréna, NS
G44Jiné syndromy bolesti hlavy
G440Syndrom nakupených bolestí hlavy
G441Cévní bolest hlavy, nezařazená jinde
G442Tenzní typ bolesti hlavy
G443Chronická poúrazová bolest hlavy
G444Bolest hlavy vyvolaná léčivy, nezařazená jinde
G448Jiné určené syndromy bolesti hlavy
G45Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G450Syndrom vertebro-bazilární arterie
G451Syndrom arterie karotické (hemisferický)
G452Syndromy přívodných mozkových tepen mnohočetné a oboustranné
G453Prchavá slepota
G454Přechodná celková ztráta paměti
G458Jiné přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
G459Přechodný mozkový ischemický záchvat, NS
G46Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 -I67+)
G460Syndrom střední tepny mozkové (art.cerebralis med.) (I66.0+)
G461Syndrom přední tepny mozkové (art.cerebralis ant.) (I66.1+)
G462Syndrom zadní tepny mozkové (art.cerebralis post.) (I66.2+)
G463Syndrom cévního postižení mozkového kmene (I60 -I67+)
G464Syndrom cévního postižení mozečku (I60 -I67+)
G465Čistý motorický lakunární syndrom (I60 - I67+)
G466Čistý sensorický lakunární syndrom (I60 - I67+)
G467Jiné lakunární syndromy (I60 - I67+)
G468Jiné cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech (I60 - I67+)
G47Poruchy spánku
G470Poruchy usínání a trvání spánku [insomnie]
G471Poruchy nadměrné spavosti [hypersomnie]
G472Poruchy spánkového cyklu
G473Zástava dýchání ve spánku (apnoe)
G474Narkolepsie a katalepsie
G478Jiné poruchy spánku
G479Porucha spánku, NS
G50Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
G500Neuralgie trojklanného nervu
G501Atypická bolest obličeje
G508Jiné poruchy trojklanného nervu
G509Porucha trojklanného nervu, NS
G51Poruchy lícního nervu - nervi facialis
G510Bellova obrna
G511Ganglionitis geniculata
G512Melkerssonův syndrom
G513Klonický hemifaciální spasmus
G514Lícní myokymie
G518Jiné poruchy lícního nervu
G519Porucha lícního nervu, NS
G52Poruchy jiných mozkových nervů
G520Poruchy čichového nervu - nervi olfactorii
G521Poruchy jazykohltanového nervu - nervi glosopharyngei
G522Poruchy bloudivého nervu - nervi vagi
G523Poruchy podjazykového nervu - nervi hypoglossi
G527Mnohočetné poruchy mozkových nervů
G528Poruchy jiných přesně určených mozkových nervů
G529Porucha mozkového nervu, NS
G53Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
G530Neuralgie po herpes zoster (B02.2+)
G531Mnohočetné obrny mozk.nervů při infekčních a parazitárních nemocech ZJ(A00 - B99+)
G532Mnohočetné obrny mozkových nervů při sarkoidóze zařazené jinde (D86.8+)
G533Mnohočetné obrny mozkových nervů při novotvarech (C00 - D48+)
G538Jiné nemoci mozkových nervů při jiných nemocech zařazených jinde
G54Nemoci nervových kořenů a pletení
G540Poruchy pažní pleteně - brachiálního plexu
G541Poruchy bederní a křížové pleteně - lumbosakrálního plexu
G542Poruchy krčních kořenů nezařazené jinde
G543Poruchy hrudních kořenů, nezařazené jinde
G544Poruchy bederních a sakrálních kořenů, nezařazené jinde
G545Neuralgická amyotrofie
G546Fantomový končetinový bolestivý syndrom
G547Fantomový končetinový syndrom bez bolestí
G548Jiné poruchy nervových kořenů a pletení
G549Porucha nervových kořenů a pletení, NS
G55Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
G550Komprese nervových kořenů a pletení při novotvarech (C00 - D48+)
G551Komprese nervových kořenů a pletení při poruchách meziobratlových plotének (M50 - M51+)
G552Komprese nervových kořenů a pletení při spondylóze (M47.-+)
G553Komprese nerv.kořenů a pletení při jiných dorzopatiích(M45 - M46+,M48.-+,M53 - M54+)
G558Komprese nervových kořenů a pletení při jiných nemocech zařazených jinde
G56Mononeuropatie horní končetiny
G560Syndrom karpálního tunelu
G561Jiná poškození nervu medianu - nervi mediani
G562Poškození loketního nervu - nervi ulnaris
G563Poškození vřetenního nervu - nervi radialis
G564Kausalgie
G568Jiné mononeuropatie horní končetiny
G569Mononeuropatie horní končetiny, NS
G57Mononeuropatie dolní končetiny
G570Poškození sedacího nervu - nervi ischiadici
G571Meralgie parestetická
G572Poškození stehenního nervu - nervi femoralis
G573Poškození postranního podkolenního nervu - nervi poplitei lateralis
G574Poškození středního podkolenního nervu - nervi poplitei medialis
G575Syndrom tarzálního tunelu
G576Poškození chodidlového nervu - nervi plantaris
G578Jiné mononeuropatie dolní končetiny
G579Mononeuropatie dolní končetiny, NS
G58Jiné mononeuropatie
G580Neuropatie mezižeberní - interkostální
G587Mononeuritis multiplex
G588Jiné přesně určené mononeuropatie
G589Mononeuropatie, NS
G59Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G590Diabetická mononeuropatie (E10 -E14+ s charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G598Jiné mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
G60Dědičná a idiopatická neuropatie
G600Dědičná motorická a senzorická neuropatie
G601Refsumova nemoc
G602Neuropatie ve spojení s hereditázní ataxií
G603Idiopatická progresivní neuropatie
G608Jiné dědičné a idiopatické neuropatie
G609Dědičná a idopatická neuropatie, NS
G61Zánětlivá polyneuropatie
G610Guillainův - Barréův syndrom
G611Sérová neuropatie
G618Jiné zánětlivé polyneuropatie
G619Zánětlivá polyneuropatie, NS
G62Jiné polyneuropatie
G620Polyneuropatie způsobená léčivy
G621Alkoholická polyneuropatie
G622Polyneuropatie způsobená jinými toxickými látkami
G628Jiné určené polyneuropatie
G629Polyneuropatie, NS
G63Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde
G630Polyneuropatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G631Polyneuropatie při novotvarech (C00 - D48+)
G632Diabet.polyneuropatie (E10 - E14+ se spol.charakteristikou .4 na čtvrtém místě)
G633Polyneuropatie při j.nem.endokrinních a přeměny látek(E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+)
G634Polyneuropatie při nutričních karencích (E40 - E64+)
G635Polyneuropatie při systémových poruchách pojivové tkáně (M30 - M35+)
G636Polyneuropatie při jiných svalově - kosterních poruchách (M00 - M25+,M40 -M96+)
G638Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde
G64Jiné nemoci periferní nervové soustavy
G70Myasthenia gravis a jiné myoneurální poruchy
G700Myasthenia gravis
G701Toxické myoneurální poruchy
G702Vrozená nebo vývojová myasténie
G708Jiné určené myoneurální poruchy
G709Myoneurální porucha, NS
G71Primární poruchy svalů
G710Svalová dystrofie
G711Myotonické poruchy
G712Vrozené myopatie
G713Myopatie mitochondriální nezařazená jinde
G718Jiné primární poruchy svalů
G719Primární porucha svalu, NS
G72Jiné myopatie
G720Myopatie způsobená léčivy
G721Alkoholická myopatie
G722Myopatie způsobená jinou toxickou látkou
G723Periodické ochrnutí
G724Zánětlivá myopatie nezařaditelná jinam
G728Jiné určené myopatie
G729Myopatie, NS
G73Poruchy myoneurálního spojení a svalů při nemocech zařazených jinde
G730Myastenické syndromy při endokrinních nemocech
G731Eatonův - Lambertův syndrom (C80+)
G732Jiné myastenické syndromy při novotvarech (C00 - D48+)
G733Myastenické syndromy při jiných nemocech zařazených jinde
G734Myopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
G735Myopatie při endokrinních nemocech
G736Myopatie při poruchách přeměny látek
G737Myopatie při jiných nemocech zařazených jinde
G80Dětská mozková obrna
G800Spastická mozková obrna
G801Spastická diplegie
G802Dětská hemiplegie
G803Dyskinetická mozková obrna
G804Ataktická mozková obrna
G808Jiná dětská mozková obrna
G809Dětská mozková obrna, NS
G81Hemiplegie
G810Chabá hemiplegie
G811Spastická hemiplegie
G819Hemiplegie, NS
G82Paraplegie a tetraplegie
G820Chabá paraplegie
G821Spastická paraplegie
G822Paraplegie, NS
G823Chabá tetraplegie
G824Spastická tetraplegie
G825Tetraplegie, NS
G83Jiné paralytické syndromy
G830Diplegie horních končetin
G831Monoplegie dolní končetiny
G832Monoplegie horní končetiny
G833Monoplegie, NS
G834Syndrom kaudy equiny
G838Jiné určené paralytické syndromy
G839Paralytický syndrom, NS
G90Poruchy autonomní nervové soustavy
G900Idiopatická periferní autonomní neuropatie
G901Rodinná dysautonomie [Rileyův-Dayův syndrom]
G902Hornerův syndrom
G903Multisystémová degenerace
G904Autonomní dysreflexie
G908Jiné poruchy autonomní nervové soustavy
G909Porucha autonomní nervové soustavy, NS
G91Hydrocefalus
G910Komunikující hydrocefalus
G911Obstrukční hydrocefalus
G912Hydrocefalus s normálním tlakem
G913Poúrazový hydrocefalus, NS
G918Jiný hydrocefalus
G919Hydrocefalus, NS
G92Toxická encefalopatie
G93Jiné poruchy mozku
G930Mozkové cysty
G931Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam
G932Nezhoubná nitrolební hypertenze
G933Povirový syndrom únavy
G934Encefalopatie, NS
G935Komprese - stlačení - mozku
G936Edém mozku
G937Reyeův syndrom
G938Jiné určené poruchy mozku
G939Porucha mozku, NS
G94Jiné poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G940Hydrocefalus při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde (A00 - B99+)
G941Hydrocefalus při novotvarech (C00 - D48+)
G942Hydrocefalus při jiných nemocech zařazených jinde
G948Jiné určené poruchy mozku při nemocech zařazených jinde
G95Jiné nemoci míchy
G950Syringomyelie a syringobulbie
G951Cévní myelopatie
G952Komprese míchy, NS
G958Jiné určené nemoci míchy
G959Nemoci míchy, NS
G96Jiné poruchy centrální nervové soustavy
G960Prosakování cerebrospinálního moku
G961Nemoci mozkových a míšních plen nezařazené jinam
G968Jiné přesně určené poruchy centrální nervové soustavy
G969Porucha centrální nervové soustavy, NS
G97Poruchy po výkonech na nervové soustavě nezařazené jinam
G970Prosakování cerebrospinálního moku po punkci
G971Jiná reakce po punkci spinální nebo lumbální
G972Nitrolební hypotenze po ventrikulárním zkratu
G978Jiné poruchy nervové soustavy po výkonech
G979Poruchy nervové soustavy po výkonech, NS
G98Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam
G99Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
G990Autonomní neuropatie při nemocech endokrinních a výměny látek
G991Jiné poruchy autonomní nervové soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
G992Myelopatie při nemocech zařazených jinde
G998Jiné určené poruchy nervové soustavy při nemocech zařazených jinde
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz