Diagnoza nemoci R - Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde

diagnoza nemoci

Třída XVIII Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde
kategorie:

třídakategoriepopis
XVIII R Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde
zdroj databáze TcLadin: lnk nemocnice Třinec

↑↑ Skupina R00_R99 Subjektívne a objektívne príznaky
I.podskupiny:

uptřídaskupinapopis
XVIIIR00-R09Subjektívne a objektívne príznaky chorôb obehovej a dýchacej sústavy
XVIIIR10-R19Subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha
XVIIIR20-R23Subjektívne a objektívne príznaky chorôb kože a podkožného tkaniva
XVIIIR25-R29Subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej
XVIIIR30-R39Subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy
XVIIIR40-R46Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania
XVIIIR47-R49Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu
XVIIIR50-R69Celkové subjektívne a objektívne príznaky
XVIIIR70-R79Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy
XVIIIR80-R82Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy
XVIIIR83-R89Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín
XVIIIR90-R94Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy
XVIIIR95-R99Nepresne určené a neznáme príčiny mortality
zdroj databáze TcLadin: lnk Národné centrum zdravotníckych informácií

↑↑ Diagnozy Kategorie R - Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde
Kody:

upkódpopis
R00Abnormality srdeční činnosti (tepu)
R000Tachykardie, NS
R001Bradykardie, NS
R002Palpitace
R008Jiné a neurčené abnormality srdeční činnosti
R01Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
R010Benigní a nevinné srdeční šelesty
R011Srdeční šelest, NS
R012Jiné srdeční zvuky
R02Gangréna nezařazená jinde
R03Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy
R030Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze
R031Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku
R04Krvácení z dýchacích cest
R040Krvácení z nosu - epistaxis
R041Krvácení z hrdla
R042Hemoptýza
R048Krvácení z jiných lokalizací dýchacích cest
R049Krvácení z dýchacích cest, NS
R05Kašel
R06Nepravidelnosti dýchání
R060Dušnost - dyspnoe
R061Stridor
R062Sípání
R063Periodické dýchání
R064Hyperventilace
R065Dýchání ústy
R066Škytání
R067Kýchání
R068Jiné a neurčené nepravidelnosti dýchání
R07Bolest v hrdle a na hrudi
R070Bolest v hrdle
R071Bolest na hrudi při dýchání
R072Prekordiální bolest
R073Jiná bolest hrudi
R074Bolest hrudi, NS
R09Jiné příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R090Asfyxie
R091Zánět pohrudnice - pleuritis
R092Zástava dechu
R093Abnormální sputum
R098Jiné určené příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací soustavy
R10Břišní a pánevní bolest
R100Akutní břicho
R101Bolest umístěná do horní části břicha
R102Pánevní a perineální bolest
R103Bolest umístěná do jiných míst dolní části břicha
R104Jiná a neurčená břišní bolest
R11Nausea a zvracení
R12Pálení žáhy
R13Dysfagie
R14Flatulence a příbuzné stavy
R15Inkontinence stolice
R16Hepatomegalie a splenomegalie, nezařazená jinde
R160Hepatomegalie - zvětšení jater, nezařazené jinde
R161Splenomegalie - zvětšení sleziny, nezařazené jinde
R162Hepatomegalie se splenomegalií, nezařazená jinde
R17Neurčená žloutenka
R18Ascites
R19Jiné příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R190Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
R191Abnormální střevní zvuky
R192Viditelná peristaltika
R193Ztuhlost - rigidita - břicha
R194Změny vlastností střev
R195Jiné nepravidelnosti stolice
R196Zápach z úst
R198Jiné určené příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy a břicha
R20Poruchy kožního čití
R200Anestézie kůže
R201Hypestézie kůže
R202Parestézie kůže
R203Hyperestézie
R208Jiné a neurčené poruchy kožního čití
R21Vyrážka a jiné nespecifické kožní erupce
R22Lokalizované zduření, útvar nebo bulka kůže a podkožního vaziva
R220Lokalizované zduření, útvar a bulka, hlavy
R221Lokalizované zduření, útvar a bulka, krku
R222Lokalizované zduření, útvar a bulka, trupu
R223Lokalizované zduření, útvar a bulka, horní končetiny
R224Lokalizované zduření, útvar a bulka, dolní končetiny
R227Lokalizované zduření, útvar a bulka, mnohočetných lokalizací
R229Lokalizované zduření, útvar a bulka, NS
R23Jiné kožní změny
R230Cyanóza
R231Bledost - pallor
R232Zrudnutí
R233Samovolné ekchymózy
R234Změny kožní struktury
R238Jiné a neurčené kožní změny
R25Abnormální bezděčné pohyby
R250Abnormální pohyby hlavy
R251Třes - tremor - , NS
R252Křeče a spasmy
R253Fascikulace - záškuby svalových snopečků
R258Jiné a neurčené abnormální bezděčné pohyby
R26Poruchy chůze a pohyblivosti
R260Ataktická chůze
R261Paralytická chůze
R262Obtížná chůze, nezařazená jinde
R263Imobilita
R268Jiné a neurčené abnormality chůze a pohyblivosti
R27Jiný nedostatek koordinace
R270Ataxie, NS
R278Jiný a neurčený nedostatek koordinace
R29Jiné příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
R290Tetanie
R291Meningismus
R292Abnormální reflexy
R293Abnormální postoj (držení těla)
R294Lupavý kyčel
R296Sklon k pádům, NJ
R298Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se nervové a svalové a kosterní soustavy
R30Bolest spojená s močením
R300Dysurie
R301Tenesmus vesicalis
R309Bolestivé močení, NS
R31Neurčená hematurie
R32Neurčená inkontinence moči
R33Retence - zadržení moči
R34Anurie a oligurie
R35Polyurie
R36Výtok z močové trubice
R39Jiné příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R390Extravazace moči
R391Jiné potíže s močením
R392Extrarenální urémie
R398Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se močové soustavy
R40Spavost - somnolence, ztrnulost - stupor a bezvědomí - koma
R400Spavost - somnolence
R401Ztrnulost - stupor
R402Bezvědomí - coma, NS
R41Jiné příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R410Desorientace, NS
R411Anterográdní amnézie
R412Retrográdní amnézie
R413Jiná amnézie
R418Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se funkcí vnímání a vědomí
R42Závrať - vertigo
R43Poruchy čichu a chuti
R430Anosmie
R431Parosmie
R432Parageusie
R438Jiné a neurčené poruchy čichu a chuti
R44Jiné příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R440Sluchové halucinace
R441Zrakové halucinace
R442Jiné halucinace
R443Halucinace, NS
R448Jiné a neurčené příznaky a znaky týkající se celkového čití a vnímání
R45Příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R450Nervozita
R451Neklid a nepokoj
R452Pocit neštěstí
R453Sklíčenost a apatie
R454Popudlivost, vznětlivost a hněv
R455Nepřátelství
R456Fyzické násilí
R457Stav emočního šoku a stresu, NS
R458Jiné příznaky a znaky týkající se emočního stavu
R46Příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R460Velmi nízká úroveň osobní hygieny
R461Bizarní osobní vzhled
R462Podivné a nevysvětlitelné chování
R463Přehnané, přepjaté chování
R464Zpomalenost a chabé reagování
R465Podezíravost a význačná vyhýbavost
R466Nepřiměřená starostlivost a předsudky se stresovými následky
R467Mnohomluvnost a nepodstatné podrobnosti, ztěžující kontakt
R468Jiné příznaky a znaky týkající se vzezření a chování
R47Poruchy řeči nezařazené jinde
R470Dysfázie a afázie
R471Anartrie a dysartrie
R478Jiné a neurčené poruchy řeči
R48Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené jinde
R480Dyslexie a alexie
R481Agnosie
R482Apraxie
R488Jiné a neurčené znakové poruchy
R49Poruchy hlasu
R490Dysfonie
R491Afonie
R492Hypernasalita a hyponasalita
R498Jiné a neurčené poruchy hlasu
R50Horečka neznámého původu
R500Horečka s třesavkou
R501Trvalá horečka
R502Horečka způsobená léky
R508Jiná určená horečka
R509Horečka, NS
R51Bolest hlavy, NS
R52Bolest nezařazená jinde
R520Akutní bolest
R521Chronická neztišitelná bolest
R522Jiná chronická bolest
R529Bolest, NS
R53Nevolnost a únava
R54Stáří - senilita
R55Mdloba - synkopa a kolaps - zhroucení
R56Křeče, nezařazené jinde
R560Febrilní křeče
R568Jiné a neurčené křeče
R57Šok, nezařazený jinde
R570Kardiogenní šok
R571Hypovolemický šok
R578Jiný šok
R579Šok NS
R58Krvácení, nezařazené jinde
R59Zvětšené mízní uzliny
R590Lokalizované zvětšení mízních uzlin
R591Celkové zvětšení mízních uzlin
R599Zvětšené mízní uzliny, NS
R60Edém - otok, nezařazený jinde
R600Lokalizovaný edém
R601Celkový edém
R609Edém, NS
R61Nadměrné pocení - hyperhidróza
R610Lokalizovaná hyperhidróza
R611Celková hyperhidróza
R619Hyperhidróza, NS
R62Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R620Zpožděné dosažení předpokládaného fyziologického vývojového stadia
R628Jiný nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje
R629Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje, NS
R63Příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin
R630Anorexie - nechutenství
R631Polydipsie
R632Polyfagie
R633Potíže a špatně vedené krmení
R634Abnormální ztráta hmotnosti
R635Dosažení abnormální hmotnosti
R636Ned.příj.pot.zp.zaned.sebe sa.
R638Jiné příznaky a znaky týkající se potravy a příjmu tekutin
R64Kachexie
R65Synd.systémové zánět. odpovědi
R650Syn.sys.zánět.odp.inf.bez sel.
R651Syn.sys.zánět.odp.inf.se selh.
R652Syn.sys.zánět.odp.neinf.bez s.
R653Syn.sys.zánět.odp.neinf.se se.
R659Synd.systém.zánět.odpovědi NS
R68Jiné celkové příznaky a znaky
R680Hypotermie, bez vazby na nízkou okolní teplotu
R681Nespecifické příznaky vlastní pro období dětství
R682Suchost úst, NS
R683Paličkovité prsty
R688Jiné určené celkové příznaky a znaky
R69Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti
R70Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy
R700Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek
R701Abnormální vazkost plazmy
R71Abnormality červených krvinek
R72Abnormality bílých krvinek, nezařazené jinde
R73Zvýšená hladina krevní glukózy
R730Abnormální test glukosové tolerance
R739Hyperglykémie, NS
R74Abnormální hladiny enzymů v séru
R740Zvýšení hladin transaminázy nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné [LDH]
R748Abnormální hladiny jiných sérových enzymů
R749Abnormální hladina neurčeného sérového enzymu, NS
R75Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
R76Jiné abnormální imunologické nálezy v séru
R760Zvýšený titr protilátek
R761Abnormální reakce na tuberkulinový test
R762Falešně pozitivní serologický test na syfilis
R768Jiné určené abnormální imunologické nálezy v séru
R769Abnormální imunologické nálezy v séru, NS
R77Jiné abnormality plazmatických bílkovin
R770Abnormalita albuminu
R771Abnormalita globulinu
R772Abnormalita alfafetoproteinu
R778Jiné určené abnormality plazmatických bílkovin
R779Abnormalita plazmatické bílkoviny, NS
R78Nálezy léčiv (drog) a jiných látek normálně v krvi nepřítomných
R780Nález alkoholu v krvi
R781Nález opiátových drog v krvi
R782Nález kokainu v krvi
R783Nález halucinogenů v krvi
R784Nález jiných drog s možným návykem v krvi
R785Nález psychotroponích látek v krvi
R786Nález steroidních činitelů v krvi
R787Nález abnormální hladiny těžkých kovů v krvi
R788Nález jiných určených látek normálně v krvi nepřítomných
R789Nález neurčené látky normálně v krvi nepřítomné
R79Jiné abnormální nálezy chemismu krve
R790Abnormální hladina krevních minerálů
R798Jiné určené abnormální nálezy chemismu krve
R799Abnormální nález chemismu krve, NS
R80Izolovaná proteinurie
R81Glykosurie
R82Jiné abnormální nálezy v moči
R820Chylurie
R821Myoglobinurie
R822Biliurie
R823Hemoglobinurie
R824Acetonurie
R825Zvýšení hladiny léků, léčiv, návykových a biologických látek v moči
R826Abnormální hladiny látek, původem především neléčivých, v moči
R827Abnormální nálezy při mikrobiologickém vyšetření moči
R828Abnormální nálezy při cytologickém a histologickém vyšetření moči
R829Jiné a neurčené abnormální nálezy v moči
R83Abnormální nálezy v mozkomíšním moku
R830Abnormální hladina enzymů
R831Abnormální hladina hormonů
R832Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R833Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R834Abnormální imunologické nálezy
R835Abnormální mikrobiologické nálezy
R836Abnormální cytologické nálezy
R837Abnormální histologické nálezy
R838Jiné abnormální nálezy
R839Neurčený abnormální nález
R84Abnormální nálezy ve vzorcích z dýchacích orgánů a hrudníku
R840Abnormální hladina enzymů
R841Abnormální hladina hormonů
R842Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R843Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R844Abnormální imunologické nálezy
R845Abnormální mikrobiologické nálezy
R846Abnormální cytologické nálezy
R847Abnormální histologické nálezy
R848Jiné abnormální nálezy
R849Neurčený abnormální nález
R85Abnormální nálezy ve vzorcích trávicích orgánů a dutiny břišní
R850Abnormální hladina enzymů
R851Abnormální hladina hormonů
R852Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R853Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R854Abnormální imunologické nálezy
R855Abnormální mikrobiologické nálezy
R856Abnormální cytologické nálezy
R857Abnormální histologické nálezy
R858Jiné abnormální nálezy
R859Neurčený abnormální nález
R86Abnormální nálezy ve vzorcích z mužských pohlavních orgánů
R860Abnormální hladina enzymů
R861Abnormální hladina hormonů
R862Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R863Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R864Abnormální imunologické nálezy
R865Abnormální mikrobiologické nálezy
R866Abnormální cytologické nálezy
R867Abnormální histologické nálezy
R868Jiné abnormální nálezy
R869Neurčený abnormální nález
R87Abnormální nálezy ve vzorcích z ženských pohlavních orgánů
R870Abnormální hladina enzymů
R871Abnormální hladina hormonů
R872Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R873Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R874Abnormální imunologické nálezy
R875Abnormální mikrobiologické nálezy
R876Abnormální cytologické nálezy
R877Abnormální histologické nálezy
R878Jiné abnormální nálezy
R879Neurčený abnormální nález
R89Abnormální nálezy ve vzorcích z jiných orgánů, soustav a tkání
R890Abnormální hladina enzymů
R891Abnormální hladina hormonů
R892Abnormální hladina jiných drog, léků a biologických látek
R893Abnormální hladina látek převážně z nelékařských zdrojů
R894Abnormální imunologické nálezy
R895Abnormální mikrobiologické nálezy
R896Abnormální cytologické nálezy
R897Abnormální histologické nálezy
R898Jiné abnormální nálezy
R899Neurčený abnormální nález
R90Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R900Léze naplňující nitrolební prostor
R908Jiné abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R91Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení plic
R92Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení prsu
R93Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných tělních struktur
R930Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení lebky a hlavy, nezařazené jinde
R931Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení srdce a koronárního oběhu
R932Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jater a žlučových cest
R933Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí trávicí soustavy
R934Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení močových orgánů
R935Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných břišních krajin včetně retroperitonea
R936Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení končetin
R937Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných částí svalové a kosterní soustavy
R938Abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení jiných určených tělních struktur
R94Abnormální výsledky funkčního vyšetření
R940Abnormální výsledky funkčních vyšetření centrální nervové soustavy
R941Abnormální výsledky funkčních vyšetření periferní nervové soustavy a smyslů
R942Abnormální výsledky funkčních vyšetření plic
R943Abnormální výsledky kardiovaskulárních funkčních vyšetření
R944Abnormální výsledky funkčních vyšetření ledvin
R945Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater
R946Abnormální výsledky funkčního vyšetření štítné žlázy
R947Abnormální výsledky jiných endokrinních funkčních vyšetření
R948Abnormální výsledky funkčních vyšetření jiných orgánů a soustav
R95Syndrom náhlé smrti dítěte (kojence)
R96Jiná náhlá smrt z neznámé příčiny
R960Okamžitá smrt
R961Smrt, která nastala dříve než 24 hodin od začátku příznaků, jinak nevysvětlená
R98Smrt bez svědků
R99Jiné nepřesně určené a neurčené příčiny smrti
zdroj databáze TcLadin: lnkministerstvo zdravotnictví
Copyright (c) 2007-15 TcLadin podmínky , kontakt admin@tcladin.cz