Home Blog technologie Fukušima - Jaderná lobby ukázala co dokáže, poučí se občané a vynutí zákaz jádra?

Fukušima - Jaderná lobby ukázala co dokáže, poučí se občané a vynutí zákaz jádra?

Popis: 40 milionů japonců v ohrožení. Plánujese evakuace do Ruska! Fukušima - Jaderná lobby ukázala co dokáže, poučí se občané a vynutí zákaz jádra tak, jak ho dnes známe?
Klíčová slova:
Hits: 3602
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Blog - technologie
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 18 Květen 2012 08:26

Fukušima - Jaderná lobby ukázala co dokáže, poučí se občané a vynutí zákaz jádra tak, jak ho dnes známe?

 

Jak to bylo

Když loni bouchla Fukušima (jaderné elektrárny TEPCO -14.3. 2011 06:44, japonci nestačí v poškozených elektrárnách chladit palivové tyče. Nastal další výbuch) jaderná lobby (nejen v ČR) hlásá, že není důvodu k obavám a že je vše pod kontrolou.

Následně, když bylo neudržitelné tvrdit, že je vše pod kontrolou, začalo se tvrdit, že únik radiace je malý. Tou dobou pan Škoda (lobbysta - jaderný odborník) mluvil o tom, že by klidně ve Fušimě žil.
Ale ani po dalším půl roce se situce nezlepšila. Dokoce jsem se dnes dočetl, že se snad uvažuje o evakuaci z Japonska !?

Jadernou energetiku bych z pohledu bezpečnosti a udržitelnosti životního prostředí shrnul:

Jaderná energie, stále představuje podstatné riziko, musí být zakázána a opušněna jako zdroj energie.

Proč tak nekompromisní postoj?

Protože současné i projektované reaktory neobstojí při základním bezpečnostním testu. Žádný z reaktorů totiž není schopen automatického odstavení bez nutnosti chlazení!!! Následně nastává výbuch! 

moje reakce v diskusích na ihned.cz k tématu fukušima 

 

 1. Fukušima hlásí další únik. Tentokrát vyteklo 45 kubíků ... - iHned

   ihned.cz/c3-53981060-003J00_d-fukusima-hlasi-dalsi-unik-tentokrat...Archiv
  5. prosinec 2011 – Nový únik radioaktivní vody byl zaznamenán v japonské jaderné elektrárně Fukušima, kterou v březnu poničilo zemětřesení a následná vlna ...
 2. Fukušima hlásí další únik. Tentokrát vyteklo 45 kubíků ... - iHned

   ihned.cz/?article%5Bcomment%5D%5Bukaz...1...p...d...Archiv
  5. prosinec 2011 – Autor: tcladin. presne v tomto akordu hraji prumyslnici. trochu toho uniklo to je toho, to se naředí. Jenže s tou rtutí je to dost průser. A fukušima ...
 3. Rok poté - Fukušima před pololetkami | skoda.blog.ihned.cz -

   skoda.blog.ihned.cz/?p=06b100_d...vsechny%5D=1...Archiv
  8. březen 2012 – Čtěte více o: Fukušima | Japonsko. Článek; Diskuse ... tcladin 4.5. 11:53. škoda, drábová a celá jaderná lobby inkasovala K.O. v prvním kole ...
 4. Na nic nečekejte a utečte, vzkazuje Japoncům žena, jež zažila ...

  zpravy.ihned.cz/c1-51329700-na-nic-necekejte-a-utecte-vzkazuje-ja...Archiv
  23. březen 2011 – Když teď ve zprávách vidí, co se děje okolo poškozené japonské jaderné elektrárny Fukušima I, bojí se toho nejhoršího. "Je to jako déjà vu," ...
 5. Další japonská elektrárna hlásí únik radioaktivní vody. Z ... - iHned

  ihned.cz/2-51501530-003J00_d-e5Archiv
  8. duben 2011 – Žádné další škody nebyly potvrzeny na poničené elektrárně Fukušima 1. Technici, kteří ve čtvrtek zařízení krátce opustili, dnes pokračují ve ...
 6. Rok poté - Fukušima před pololetkami | USA po volbách na iHNed.cz

   ihned.cz/2-54969380-003J00_d-98Archiv
  8. březen 2012 – tcladin, 4.5. 11:53. Rok poté - Fukušima před pololetkami. anonym, 20.3. 09:22. Japonci se bavi o tsunami, evropane o Fukusime.
 7. Expert on-line: Situace v Japonsku se vyvíjí k horšímu. Teď je třeba ...

   zahranicni.ihned.cz/c1-51149890-expert-on-line-situace-v-japonsku-...Archiv
  15. březen 2011 – Fukušima I. Jedna z nejstarších a největších jaderných elektráren světa, ..... tcladin 15.3. 12:57, Dobrý den, sdílíte můj názor, že se situace opět ...
 8. Klíčová dírka = měsíc po havárii ve Fukušimě přišla další evakuace ...

   skoda.blog.ihned.cz/index.php?p=06b100_d...25...1...Archiv
  11. duben 2011 – tcladin 12.4. 15:27. děkuji a znovu děkuji nejvíce si cením této (Vaší) myšlenky: .... Už v tomto je Fukušima s Černobylem nesrovnatelná.
 9. V reaktoru číslo 4 elektrárny Fukušima vypukl již druhý požár ...

   zpravy.ihned.cz/index.php?p=013000_d...217...1...Archiv
  15. březen 2011 – V reaktoru číslo 4 elektrárny Fukušima vypukl již druhý požár .... tcladin 15.3. 12: 31. jako vždycky, když o něco jde vlády a úřady mlží a lžou ...
 10. Další japonská elektrárna hlásí únik radioaktivní vody. Z ... - iHNed.cz

   zpravy.ihned.cz/index.php?p=013800_d...46...1...Archiv
  8. duben 2011 – tcladin 8.4. 15:04. to tu už bylo myslím ten nekňuba klaus to tvrdil, že se zavřou .... tcladin 8.4. 15:16. JE fukušima již přesluhovala, tos nevěděl?

JAPAN TIMES

Středu 16.května 2012

NISA, Tepco knew in '06 of Fukushima tsunami threat NISA, Tepco věděl '06 ohrožení tsunami Fukushima

Kyodo Kyodo

The Nuclear and Industrial Safety Agency and Tokyo Electric Power Co. were aware at least by 2006 that the Fukushima No. 1 nuclear plant was at risk of having its power knocked out by massive tsunami, NISA officials said Tuesday. Jaderná a průmyslová agentura pro bezpečnost a Tokyo Electric Power Co si byli vědomi přinejmenším do roku 2006, že Fukushima č. 1 jaderné elektrárny byl v nebezpečí, že jeho výkon vyrazen masivní tsunami, NISA úředníků řekl v úterý.

Novinky foto
Being grilled: Tokyo Electric Power Co. Chairman Tsunehisa Katsumata answers questions Monday from a Diet-appointed panel investigating the Fukushima nuclear disaster. KYODO Být na grilu: Tokyo Electric Power Co předseda Tsunehisa Katsumata odpovídá na otázky pondělí od dietu jmenovaným panelu vyšetřuje Fukushima jaderné katastrofy Kyodo.

According to the officials, the awareness was shared at a study session attended by several utilities that was held in response to the 2004 Sumatra quake and tsunami in Indonesia. Podle úředníků byla sdílena na vědomí studijní zasedání za účasti několika nástroji, které se konalo v odezvě na 2004 zemětřesení a tsunami na Sumatře v Indonésii.

A paper compiled in August 2006 indicated the participants recognized that "there is a possibility that power equipment could lose their functions if 14-meter tsunami hit the Fukushima plant, with seawater flowing inside the (reactor) turbine buildings." Papír sestavena v srpnu 2006 uvedla účastníci uznal, že "existuje možnost, že energetická zařízení mohla přijít o své funkce, pokud 14 metrů cunami, které udeřilo závod Fukushima, s mořskou vodou tekoucí uvnitř (reaktor) turbíny budov."

The agency, however, did not confirm whether the utilities disseminated this information internally, the officials said. Agentura se však nepotvrdilo, zda nástroje šíří tyto informace interně, úředníci řekl.

Countermeasures against huge tsunami were not taken and the plant on the coast of Fukushima Prefecture lost most of its power sources and hence the ability to keep its reactors and spent fuel pools cooled after massive tsunami overwhelmed the complex minutes after the March 11, 2011, Great East Japan Earthquake. Protiopatření proti obrovské tsunami nebyla přijata a rostlin na pobřeží prefektury Fukushima ztratila většinu svých zdrojů energie a tím i schopnost držet svých reaktorů a vyhořelého paliva chlazené bazény po mohutné tsunami přemohli komplexní minut po 11. března 2011, Velká Východní Japonsko zemětřesení.

Tepco Chairman Tsunehisa Katsumata, who was the utility's president in 2006, testified Monday before a Diet-appointed panel investigating the crisis that he had not been provided the tsunami-threat information. Tepco předseda Tsunehisa Katsumata, který byl nástroj prezidentem v roce 2006, svědčil v pondělí do dietu jmenovaným panelu vyšetřuje krizi, která mu nebyla poskytnuta tsunami, informace o hrozbách.

He said Tepco management might have been able to take countermeasures had it received the warning. Řekl, že Tepco řízení by mohlo být schopno přijmout protiopatření, pokud by obdržel varování.

Katsumata also told the panel Monday that the visit by then Prime Minister Naoto Kan to the plant to assess the crisis hampered the response. Katsumata také řekl, že od pondělí panelu návštěva tehdejší předseda vlády Naoto Kan do závodu k posouzení krizi brání odpověď.

Noting that plant chief Masao Yoshida had to accompany Kan for about an hour when he visited the plant on March 12, 2011, Katsumata told the panel that Yoshida's main task was to manage the crisis, which in the following days resulted in three reactor meltdowns. Berouce na vědomí, že závod šéf Masao Yoshida měl doprovázet Kan asi hodinu, když navštívil závod 12. března 2011, Katsumata řekl panel, který Yoshida hlavním úkolem bylo řídit krize, která v těchto dnech vyústily ve tři reaktoru tavení.

Katsumata also said Kan made "various inquiries directly" to Yoshida over the phone amid the extreme confusion. Katsumata také řekl, Kan z "různých šetření přímo" na Yoshida po telefonu uprostřed extrémního zmatku. "To be honest, such (actions) were not good," he said. "Abych byl upřímný, jako (akce) nebyly dobré," řekl.

Katsumata will step down in June, with Tepco expected to receive an injection of ¥1 trillion in public funds to avoid insolvency. Katsumata odstoupí v červnu, se Tepco Očekává se, že obdrží injekci 1000000000000 jen ve veřejných prostředků, aby se zabránilo úpadku.

Phone evacuation info Telefon evakuace info

JIJI JIJI

NATORI, Miyagi Pref. NATORI, Miyagi Pref. — A new tsunami evacuation advisory system that uses mobile phone networks was tested Monday in the coastal city of Natori, Miyagi Prefecture. - Nová tsunami evakuace poradenský systém, který využívá sítí mobilních telefonů byla testována v pondělí pobřežního města Natori a Miyagi prefektuře.

Developed by Fumihiko Imamura, a professor of tsunami engineering at Tohoku University, and others, the system warns individuals via email messages on their mobile phones to move to the safest place near their current locations. Vyvinutý Fumihiko Imamura, profesor inženýrství na tsunami Tohoku University, a jiní, systém upozorní jednotlivce prostřednictvím e-mailových zpráv v mobilních telefonech pro přesun na nejbezpečnějším místě v blízkosti jejich aktuální umístění.

"The system will help reduce evacuation times. I hope it will be used by groups such as communities and those working to restore tsunami-hit areas," Imamura said. "Tento systém pomůže snížit evakuační časy. Doufám, že bude použit skupin, jako jsou společenství, a těmi, usiluje o obnovu oblastech postižených cunami," řekl Imamura.

A subscriber to the system first receives a notice that an earthquake has occurred, followed by another message recommending evacuation to a suggested place, which appears on a map. Účastník systému poprvé obdrží oznámení, že došlo k zemětřesení, po němž následuje další zpráva doporučující evakuaci na doporučenou místo, které se objeví na mapě.

 

naturalnews.com

záření

Forty million Japanese in 'extreme danger' of life-threatening radiation poisoning, mass evacuations likely Čtyřicet milionů Japonci v "extrémní nebezpečí" život ohrožující otravy záření, masová evakuace pravděpodobně

Thursday, May 17, 2012 by: Ethan A. Huff, staff writer Čtvrtek 17.května 2012 od: Ethan A. Huff, kmenový autor

 

(NaturalNews) Japanese officials are currently engaging in talks with Russian diplomats about where tens of millions of Japanese refugees might relocate in the very-likely event that the Fukushima Daiichi nuclear facility's Reactor 4 completely collapses.
(NaturalNews) japonští úředníci v současné době účast na jednání s ruskými diplomaty o tom, kde desítky milionů japonských uprchlíků mohl přestěhovat do velmi pravděpodobném případě, že Fukushima Daiichi jaderného zařízení je reaktor 4 úplně zhroutí.
According to a recent report by EUTimes.net , Japanese authorities have indicated that as many as 40 million Japanese people are in "extreme danger" of radiation poisoning, and many eastern cities, including Tokyo, may have to be evacuated in the next few weeks or months to avoid extreme radiation poisoning.
Podle nedávné zprávy EUTimes.net, Japonské úřady uvedly, že tolik jako 40 miliónu Japonci jsou v "extrémního nebezpečí" z ozáření, a mnoho východních měst, včetně Tokia, měli být evakuováni během několika příštích týdnů nebo měsíců, aby se zabránilo extrémní ozáření.

As we continue to report, the situation at Fukushima is dire, to say the least. Jak jsme se stále hlásí, situace na Fukushima je strašlivá, říkat nejméně. Reactor 4 is on the verge of complete collapse (http://www.naturalnews.com/035789_Fukushima_Cesium-137_Plume-Gate.html ), which would send radioactive nuclear fuel from thousands of fuel rods directly into the atmosphere. Reaktor 4 je na pokraji úplného kolapsu (http://www.naturalnews.com/035789_Fukushima_Cesium-137_Plume-Gate.html ), která by poslat radioaktivního jaderného paliva z tisíce palivových tyčí přímo do atmosféry. These fuel rods, after all, are already exposed to the open air, but the full release of their fuel would cause not only a regional catastrophe, but also a global nuclear holocaust. Tyto palivové tyče, po tom všem, jsou již vystaveny pod širým nebem, ale plná verze paliva, by způsobilo nejen regionální katastrofy, ale také globální nukleární holocaust.

"A report released in February by the Independent Investigation Commission on the Fukushima Daiichi Nuclear Accident stated that the storage pool of the plant's No. 4 reactor has clearly been shown to be 'the weakest link' in the parallel, chain-reaction crises of the nuclear disaster," reported the Mainichi Daily News recently. "Zpráva zveřejněná v únoru nezávislou vyšetřovací komisí na Fukushima Daiichi jaderné nehody uvedl, že ukládání bazénu z elektrárny č. 4 reaktoru jednoznačně bylo prokázáno, že" nejslabším článkem "v paralelních a řetězové reakce krize jaderná katastrofa, "oznámil Mainichi Daily News nedávno.

"The worst-case scenario drawn up by the government includes not only the collapse of the No. 4 reactor pool, but the disintegration of spent fuel rods from all the plant's other reactors. If this were to happen, residents in the Tokyo metropolitan area would be forced to evacuate." "Nejhorší scénář vypracovaný vládou zahrnuje nejen kolaps č. 4 reaktoru bazénu, ale rozpad použitých palivových tyčí z celé rostliny dalších reaktorů. Pokud by tato situace nastala, obyvatelé v okolí Tokio metropolitní by byli nuceni evakuovat. "

So in an effort to establish contingency for the Japanese people in closest proximity to the fray, authorities are considering potentially relocating tens of millions of Japanese people to the Kuril Islands, which are located in Russia's Sakhalin Oblast region, or potentially even to China, where hundreds of uninhabited "ghost town" cities with no apparent use could house at least 64 million refugees. Takže ve snaze založit pohotovostní pro japonské lidí v bezprostřední blízkosti se třepit, orgány zvažují, případně přemístit desítky milionů Japonců na Kurilských ostrovech, které jsou umístěny v Oblast Ruska Sachalin regionu, nebo třeba i do Číny, kde stovky neobydlených "Ghost Town" Města bez zjevného použití mohlo pojmout nejméně 64 milionů uprchlíků. If this relocation were to occur, Japan would largely become a barren wasteland. Pokud toto přemístění došlo, Japonsko by do značné míry stala neplodná pustina.

'Wave' of highly-radioactive waste reportedly headed for West Coast of US "Wave" z vysoce radioaktivního odpadu údajně zamířila k západním pobřeží USA

For the Japanese people, the Fukushima disaster represents the complete demise of their nation, as literally nothing is being done to contain the thousands of exposed fuel rods that will eventually explode when Reactor 4 fails. Pro Japonce, katastrofa Fukushima představuje kompletní zánik svého národa, jak doslova se nic nedělá, že obsahuje tisíce vystavených palivových tyčí, které budou nakonec vybuchnou, když reaktor 4 nezdaří. But the consequences of all this are not limited to just Japan, as the rest of the world, including the US, will bear the brunt of this ticking nuclear time-bomb as well. Ale důsledky toho všeho nejsou omezeny jen na Japonsko, jako zbytek světa, včetně USA, bude nést tíhu této jaderné tikající časovaná bomba také. We are, in fact, already suffering the consequences of this "nuclear war without a war" (http://globalresearch.ca/index.php?context=va&;aid=28870 ). Jsme ve skutečnosti již trpí následky této "jaderné válce bez války" ( http://globalresearch.ca/index.php?context=va&;aid=28870 ).

Late last year, for example, it was reported that US officials ordered the Tokyo Electric Power Company (TEPCO) to release three million gallons of radioactive waste into the Pacific Ocean. Koncem loňského roku například bylo oznámeno, že američtí představitelé nařídil Tokyo Electric Power Company (TEPCO), aby propustila tři miliony galonů radioaktivních odpadů do Tichého oceánu. Now, according to The Intel Hub , this waste will soon arrive on the shores of the US West Coast, unbeknownst to the millions of Americans living in that region that will be exposed to it. Nyní, v souladu s Intel Hub, bude tento odpad brzy dorazí na pobřeží amerického západního pobřeží, bez vědomí milionů Američanů žijících v této oblasti, které budou vystaveny.

This new 'wave' of radiation is, of course, in addition to previous waves that have already killed thousands of people, many of whom were children, and sparked a considerable uptick in cancer cases. Tato nová "vlna" záření je, samozřejmě, kromě předchozích vln, které již zabily tisíce lidí, z nichž mnozí byli děti, a zažehl značný uptick v rakovinových případů. And as time goes on, more and more people living in America will begin to develop chronic conditions as a result of perpetual radiation poisoning from Fukushima, and many will die, all while the mainstream media remains willfully silent on the issue. A pokud jde o čas, bude stále více a více lidí žije v Americe začne rozvíjet chronických stavů v důsledku trvalé nemoci z ozáření z Fukushima, a mnozí zemřou, všichni zatímco mainstreamová média stále mlčí vědomě na toto téma.

And the federal government has known all along that the Fukushima disaster is shaping up to be the most severe global catastrophe in recorded history, as was evidenced in a recent Freedom of Information Act (FOIA) request. A federální vláda celou dobu vědět, že katastrofa je Fukushima tvarování až bude nejzávažnější globální katastrofou v zaznamenané historii, jak bylo doloženo v nedávném zákona o svobodě informací (FOIA) žádosti. Not only were federal authorities aware of the extreme dangers posed by Fukushima from the early days of the disaster, but they also orchestrated misinformation campaigns to keep the American people, and the rest of the world, in the dark about the truth ( http://www.naturalnews.com/035847_plume-gate_Fukushima_radiation.html ). Nejen že federální úřady si vědomi nebezpečí, které představuje extrémní Fukushima z prvních dnech po katastrofě, ale také zorganizoval misinformation kampaně, aby americký lid, a zbytek světa, ve tmě o pravdě ( http:// www.naturalnews.com/035847_plume-gate_Fukushima_radiation.html ).

Since neither the US nor the Japanese governments appear willing to actually deal with Fukushima, and particularly the Reactor 4 situation, NaturalNews is calling on the United Nations (UN) to take swift action. Vzhledem k tomu, ani USA, ani japonská vláda ochotna se objeví skutečně zabývat Fukushima, a zejména reaktor 4 situace, NaturalNews je vyzývá Organizaci spojených národů (OSN), aby urychleně přijaly opatření. A new petition urges the UN to organize a Nuclear Security Summit to address the problem of Reactor 4, and also establish an independent assessment team to somehow stabilize it and prevent its fuel from potentially destroying all life on earth. Nový návrh vyzývá OSN k uspořádání jaderné bezpečnosti summitu řešit problém reaktoru 4, a také vytvořit nezávislý tým pro provedení posouzení nějak stabilizovat a zabránit jeho paliva z potenciálně zničit veškerý život na zemi.

You can access that petition here: Máte přístup, že petici zde:
http://fukushima.greenaction http://fukushima.greenaction-japan.org/2012/05/01/an-urgent-request-on-un-intervention-to-stabilize-the-fukushima-unit-4-spent-nuclear-fuel/&;usg=ALkJrhhdyoNlljSsW1ojYj_MK-gT2WpyZQ 

Sources for this article include: Zdroje pro tento článek patří:

http://www.eutimes.net/2012/04/russia-stunned-after-japanese-plan-to-evacuate-40-million-revealed/&;usg=ALkJrhiz7OjpvpAbS_hosdUel6KqcSPkLA

 

Názory 

Japonské úřady vstoupily do jednání s ruskými diplomaty o tom, kam evakuovat desítky milionů Japonců v případě, že zkolabuje i 4. reaktor fukušimské jaderné elektrárny Daiichi, což je velmi pravděpodobné. Podle posledních zpráv, jak je publikoval server EUTimes.net, japonské úřady naznačily, že potřebují evakuovat přes 40 milionů lidí kvůli "extrémnímu nebezpečí" z otravy ozářením, přičemž mnoho dalších měst, včetně Tokya, by mělo být evakuováno v dalších týdnech či měsících, aby se předešlo smrtelné dávce ozáření. Pokračujeme v kontinuálním zpravodajství a situace ve Fukušimě je - velmi jemně řečeno napjatá. Reaktor 4 se nachází zřejmě v posledním stádiu před kompletním kolapsem, což může poslat do atmosféry jaderné palivo z tisíců tavících tyčí. Tyto tyče jsou již nekryté v kontaktu se vzduchem a naprosté uvolnění paliva by okamžitě vytvořilo katastrofu nejenom regionální, ale v podstatě celosvětový nukleární holocaust.
 
Aktualizováno Pátek, 24 Srpen 2012 12:27